Clotify
Kochani kolejny konkurs!

Do wygrania zestawy kosmetyków Dr Irena Eris Eesti o łącznej wartości 400 zł!
Zasady:- 1.Udostępnij post konkursowy u siebie na Facebooku ( Pamiętaj, że musi być PUBLICZNY)-2. Napisz jaki kosmetyk masz zawsze w torebce przy sobie. Najciekawsze naszym zdaniem dwa komentarze zostaną nagrodzone kosmetykami Dr Irena Eris o wartości: 250 zł za 1 miejsce: puder na policzki i oczy 'rosette', fluid rozświetlający 'ivory,, puder o podwójnym działaniu) oraz 150 zł za 2 miejsce: korektor rozświetlający, żel do oczyszczania twarzy, dwufazowy płyn do makijażu
Powodzenia!

Regulamin:
http://nathalieehermaan.blogspot.com/p/clotify.html

Linki do kosmetyków które możecie wygrać :

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/cera-wrazliwa-pod-oczami-i-na-powiekach-dwufazowy-plyn-do-demakijazu

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/kremowy-zel-do-oczyszczania

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/korektor-rozswietlajacy-illuminating-concealer-n-1

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/puder-o-podwojnym-dzialaniu-dual-effect-compact-ivory-n-210

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/radiance-fluid-rozswietlajacy-spf-15-ivory-110

http://www.media.drirenaeris.com/produkt/multifunkcyjny-puder-na-policzki-i-oczy-rosette-for-cheek-eye/
REGULAMIN
Regulamin konkursu ‘Używam dobrych kosmetyków, prowadzę zdrowy styl życia’

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie ‘Używam

dobrych kosmetyków, prowadzę zdrowy styl życia’

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo ograniczenia listy blogów, o czym poinformuje na jego

profilu znajdującym się pod adresem internetowym www.facebook.com/clotify

2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest firma Clotify LLC, siedzibą Palmer, AK, USA we

współpracy z ………. (zwani dalej Organizatorami).

3. Organizatorzy odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na ww. stronach (zwanych dalej „Stronami

konkursowymi”).

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które

Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności

prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani autorów Bloga;

c. spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs trwa od 4.06.2017X do 22.06.2017X do godziny 23:59

7. Warunkiem udziału w konkursie jest ściągnięcie aplikacji clotify oraz napisanie jakie kosmetyki masz zawsze przy sobie

Postanowieniach Ogólnych konkursu.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26.06.2017do X.

9. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza

dóbr osób trzecich.

10. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie,

wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

11. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez

Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego

Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych.

12. Organizator i …….. nie biorą odpowiedzialności za pracę konkursową Uczestnika konkursu. Nie

dopuszcza się używania w pracy konkursowej treści wulgarnych bądź obraźliwych czy też

naruszających prawo polskie bądź niniejszy Regulamin. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie

Uczestnika z udziału w Konkursie przez Organizatora.

13. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w

całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując

do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do

udziału w Konkursie.

IV. Przyznanie nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest część rzeczowa nagrody tj. stanowiący 90 % wartości nagrody i

część pieniężna nagrody stanowiąca 10 % wartości nagrody. Nagrodami dodatkowymi dla

uczestników konkursu wytypowanych przez blogerki modowe współpracujące z dla Clotify LLC. są

………kosmetyki o wartości 250 zł i 150 zł…

2. Organizator Konkursu przyznaje 1 nagrodę główną dla Uczestnika, którego praca konkursowa

zostanie uznana za najlepszą.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja. Trzy blogerki modowe współpracujące z  Clotify

w Wybierając zwycięzcę kierować się oni będą m.in. kreatywnością, oryginalnością, poczuciem

humoru i walorami estetycznymi zgłoszonych stylizacji konkursowych. Spośród nadesłanych prac

konkursowych autorzy Bloga wybiorą pięć najlepszych, spośród których przedstawiciel Organizatora

wybierze jedną zwycięską. Uczestnicy wybrani przez blogera otrzymują nagrodę dodatkową, tj. .

4. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagród ponosi Organizator.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w umieszczonym na blogach, wymienionych w

postanowieniach ogólnych niniejszego Regulaminu, wpisie zawierającym pracę konkursową

7. Laureat i uczestnicy konkursu wytypowani przez blogerów powinien skontaktować się z Clotify LLC

autorem bloga poprzez wskazany przez niego na adres email lub na jego podany na profilu Clotify na

portalu Facebook w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie laureat traci prawo do

nagrody, a otrzymuje ją kolejny wybrany przez Komisję Uczestnik Konkursu.

8. Treść wiadomości email, o której mowa  w pkt. 7 powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko  

b) Adres korespondencyjny

c) Telefon kontaktowy

9. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu

nagrody głównej podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10,0 % wartości nagrody.

Płatnikiem podatku jest organizator konkursu - .

10. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków

wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia

tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony

będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

11. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród, jak

również zamiany jej na inną nagrodę.

V. Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie

trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (zwana dalej „Komisją”).

2. W skład Komisji wchodzą:

a. autorzy ……….

b. przedstawiciel Organizatora

3. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą

na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag

podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich

doręczenia Organizatorowi. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Reklamacje można składać

w terminie do dnia X.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane

przez sąd powszechny właściwy dla organizatora konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa

polskiego.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail

XXX

4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu

ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Strony na których możesz śledzić Clotify :                    


Jak zainstalować Clotify: