Clotify
REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie ………o
torebkę Michael Kors…………
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo ograniczenia listy blogów, o czym poinformuje na jego
profilu znajdującym się pod adresem internetowym www.facebook.com/clotify
2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest firma Clotify sp. z o.o., ul. Hoża 5/7 lok.28, 00-528
Warszawa, NIP: ……. (zwana dalej Organizatorem).
3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
II. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na ww. stronach (zwanych dalej „Stronami
konkursowymi”).
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które
Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności
prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani autorów Bloga;
c. spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
6. Konkurs trwa od X19.08 do 1.09X do godziny 23:59
7. Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie grafiki konkursowej i odpowiedź na pytanie jakiego
ubrania chcemy pozbyć się z szafy stworzenie przez uczestnika za pomocą aplikacji Clotify jednej
stylizacji i przesłanie jej do autora jednego z blogów wymienionych w Postanowieniach Ogólnych
konkursu. Zarekomendowane przez blogerów stylizacje zostaną umieszczone na profilu Clotify LLC
na portalu Facebook znajdującym się pod adresem internetowym www.facebook.com/clotify i
poddane głosowaniu przez użytkowników Facebooka.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do X.1.09 godz: 23:59

9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie,
wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.
10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego
Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.

11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w
całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując
do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.

IV. Przyznanie nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest część rzeczowa nagrody tj. …torebka Michael Kors……
2. Organizator Konkursu przyznaje 1 nagrodę główną dla Uczestnika, którego odpowiedz uzna za
najlepsza.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja. Wybierając zwycięzcę kierować się oni będą m.in.
kreatywnością, oryginalnością, poczuciem humoru. i
4. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagród ponosi Organizator.
6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na stronie fanpage aplikacji clotifyy

7. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu
nagrody głównej podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10,0 % wartości nagrody.
Płatnikiem podatku jest organizator konkursu.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia
tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony
będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
9. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród, jak
równieżzamiany jej na inną nagrodę.
V. Nadzór nad przebiegiem konkursu
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (zwana dalej „Komisją”).
2. W skład Komisji wchodzą:
3. Blogerki pracujące dla aplikacji clotify

4. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą
na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag

podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Reklamacje można składać
w terminie do dnia X.
VI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla organizatora konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa
polskiego.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail
XXX
4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Strony na których możesz śledzić Clotify :                    


Jak zainstalować Clotify: